Informacje

Przedszkole nr 41 Sióstr Augustianek mieści się przy ul. Piekarskiej 7a w Krakowie. Jego położenie umożliwia dzieciom spacery nad Wisłę, pobliską Skałkę, Planty czy na królewski Wawel.

Placówka nasza posiada swój program wychowawczy, którego głównym celem jest kształtowanie osobowości dziecka w duchu Ewangelii.

Do Przedszkola, liczącego cztery grupy wiekowe, uczęszcza 100 dzieci. W każdej grupie pracują dwie  nauczycielki. Przedszkole jest otwarte od 6.15 do 16.15, dzieci korzystają z trzech posiłków, biorą udział w zajęciach programowych oraz w zajęciach dodatkowych –  język angielski, taniec integracyjny z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia umuzykalniające, warsztaty teatralne.

Przedszkole nasze cieszy się dużą popularnością wśród rodziców – wciąż zgłaszają się chętni pytając o wolne miejsca.

Ze Statutu Przedszkola

Wychowankowie Przedszkola

§. 21

Wychowanie i opieka w Przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego. Każde dziecko ma prawo do:
1. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
2. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

Cele i zadania Przedszkola

§. 5

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie – w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności:
1. Wspomaga indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka,
2. Sprawując opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki – pomaga rodzinie w wychowywaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
3. Realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, a także osobami i instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność Przedszkola.

§. 6

1. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny.
2. Zadania wychowawcze i opiekuńcze powinny być wypełniane w stosunku do dziecka w sposób zindywidualizowany.
3. W miarę potrzeb dzieci i możliwości placówki – Przedszkole pomaga rodzicom poprzez organizowanie ich dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej.