Nasze projekty edukacyjne

 

Rok szkolny 2019/2020

W obecnym roku szkolnym pragniemy realizować dwa projekty

 1. Do przedszkola wpadły nutki – ekspresja muzyczna, ruchowa i emocjonalna

Projekt zakłada kształtowanie wrażliwości estetycznej, słuchowej i emocjonalnej
z wykorzystaniem ruchu i muzyki. Celem projektu jest rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności, bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki, kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka, zaspokajanie naturalnej potrzeby działania, poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa), nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych, wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

Działania:

 • Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez udział dzieci w koncertach muzycznych, śpiew indywidualny, zbiorowy, taniec
 • Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki na żywo oraz z nagrań
 • Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
 • Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
 • Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych podczas uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola i poza nim.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

– doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

– eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku

– ćwiczenia emisyjne, śpiewanie i słuchanie piosenek

– urządzenie w salach „kącików muzycznych”

– samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu

– łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. ruch, plastyka, teatr, edukacja regionalna i in. )

    

Oczekiwane efekty:

 • dzieci odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
 • potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
 • odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
 • znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
 • eksperymentują i poszukują różnych źródeł dźwięku
 • grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
 • chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
 • znają piosenki i tańce charakterystyczne dla różnych regionów
 • odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej na terenie przedszkola i na zewnątrz

 

 1. Opowieści różnej treści

Projekt zakłada tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem. Celem projektu jest rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną. tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym „otwarciem się” dziecka, bogacenie doświadczeń językowych dzieci, stymulowanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

 

 

 

Rok szkolny 2018/19

W obecnym roku szkolnym pragniemy zrealizować dwa projekty autorstwa Pani Elżbiety Chmielewskiej:

1.      Projekt edukacyjno-wychowawczy: „Któż wypowie twoje piękno, Krakowie prastary?”
( wychowawczy)

2.     Projekt edukacyjno-wychowawczy  „Dziesięć palców mam” (dydaktyczny)

Projekty edukacyjne 2018-19

 

 

Rok szkolny 2017/18

W obecnym roku szkolnym pragniemy zrealizować dwa projekty autorstwa Pani Elżbiety Chmielewskiej:

„I can speak English, German and Slovakian”. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego i poprzez wykorzystanie różnorodnych sytuacji zabawowo-edukacyjnych oraz rozbudzanie chęci poznawania innych kultur.

Język obcy w zabawach

„Twórczy przedszkolak” – realizując ten projekt chcemy  stwarzać warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności. Projekt zakłada pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną, rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej,  uwrażliwianie
na piękno świata i wzbudzanie przeżyć estetycznych

Twórczy przedszkolak

W roku szkolnym 2016/17  zaplanowaliśmy realizację kolejnych projektów edukacyjno-wychowawczych autorstwa Pani Elżbiety Chmielewskiej. Pierwszy z nich to „PAJACYKI”. Projekt przewiduje szersze wykorzystywanie zabaw, gier i ćwiczeń ruchowych i ruchowo- muzycznych,  tańca i baletu, istotnych dla rozwoju ciała i umysłu dziecka. Natomiast drugi projekt „MALI  INŻYNIEROWIE” zakłada zabawowe kształtowanie umiejętności politechnicznych u dzieci. Poprzez tworzenie kącików konstrukcyjnych w salach pragniemy dostarczyć dzieciom inspiracji i materiału do manipulowania, rysowania, malowania, lepienia, wycinania, wydzierania, konstruowania i budowania,  rozbudzać ich kreatywność i zainteresowania techniczne.

Projekt edukacyjno-wychowawczy PAJACYKI

Przykłady ćwiczeń do wykorzystania przy realizacji projektu PAJACYKI

Projekt edukacyjny MALI INŻYNIEROWIE

W obecnym roku szkolnym 2015/16 mamy kolejne projekty edukacyjne autorstwa naszej Pani Elżbiety Chmielewskiej. Jeden z nich to projekt wychowawczy – Chodź, opowiem ci bajeczkę a drugi to projekt dydaktyczny – Zabawy w czytanie. Dodatkowo pragniemy też też wdrażać dzieci do realizacji Dobrych Praktyk w naszym przedszkolu.

Projekt dydaktyczny – Zabawy w czytanie

Projekt wychowawczy – Chodź, opowiem ci bajeczkę

Dobre praktyki 2015/16

W roku szkolnym 2014/2015 w naszym Przedszkolu realizowaliśmy dwa projekty edukacyjne autorstwa Pani Elżbiety Chmielewskiej – projekt wychowawczy „Krakowiaczek ci ja” oraz projekt dydaktyczny – „Myślę i liczę”. Projekty  te uzyskały wysoką ocenę wizytatorów Kuratorium Oświaty podczas ewaluacji  zewnętrznej, która miała miejsce w roku szkolnym 2014/15. Realizacja projektów znalazła odzwierciedlenie na stronie kuratoryjnej w zakładce Dobre praktyki.
W ramach innowacji pedagogicznej realizowałyśmy także projekt edukacyjny – Zabawy w czytanie autorstwa Pani Elżbiety Chmielewskiej oraz Siostry Doroty Kowalewskiej. Ewaluacja tego projektu pokazała, że watro było go realizować i dlatego postanawiamy wdrażać go w następnym roku szkolnym już od najmłodszej grupy wiekowej.

PROJEKT EDUKACYJNY

PROJEKT WYCHOWAWCZY

propozycje ćwiczeń matematycznych

propozycje zabaw badawczych

aneks do projektu wychowawczego o Krakowie